Commitment door helder proces

Als een (ex-)werknemer recht krijgt op een WGA-uitkering, is persoonlijke aandacht een krachtig instrument om doelbewust commitment op te bouwen en vast te houden. Dat begint met een gedegen plan van aanpak, dat we samen met de uitkeringsgerechtigde opstellen.

Dit plan van aanpak bevat alle relevante aspecten. Is het mogelijk de belastbaarheid gaandeweg te verhogen? Als iemand nog niet kan re-integreren, voldoet het uitkeringsrecht dan? En uiteraard: wat is een reëel einddoel?

Accuraat vastleggen

Elk half jaar steken we als het ware de thermometer in een dossier en worden alle punten getoetst. Er is contact met de uitkeringsgerechtigde en de gemaakte afspraken leggen we vast. Hierin werken we heel accuraat: de uitkeringsgerechtigde ontvangt een rapport over deze afspraken, waarvoor hij of zij moet tekenen. Als de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is, ontvangt deze ook ditzelfde plan van aanpak om te ondertekenen.

Meer grip, meer commitment

Op deze manier ontstaat een halfjaarlijkse kringloop van actuele informatie en terugkoppeling waardoor beide partijen continu op de hoogte blijven. De rechten en plichten voor medewerker en werkgever zijn duidelijk, net als het einddoel van het proces.

Grip op het WGA-traject

Deze traceerbare manier van werken voorkomt de nodige misverstanden die zo vaak ontstaan tijdens een WGA-traject. Meer duidelijkheid, meer grip op het dossier. En door de intensieve contactmomenten ervaart de werknemer dat hij of zij in beeld blijft – wat weer meer commitment oplevert voor voorgestelde oplossingen vanuit de werkgever.